OZNÁMENÍ FIRMY

 

 

Pozvánka na jednání valné hromady společnosti STAVOS Brno, a.s.

Předseda představenstva společnosti STAVOS Brno, a.s., se sídlem U Svitavy 1077/2, Černovice, 618 00 Brno, IČO: 652 77 911, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. B, vl. 1966, svolává valnou hromadu společnosti na den 15. června 2021 v 10.00 hod. do jednací místnosti v 3. poschodí v sídle společnosti.

 

Program jednání valné hromady:

  1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
  2. Zpráva představenstva o účetní závěrce za rok 2020 a hospodářském výsledku s návrhem na rozdělení zisku akcionářům za rok 2020
  3. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky a návrhu představenstva na rozdělení zisku akcionářům za rok 2020
  4. Schválení účetní závěrky, výroční zprávy a rozhodnutí o výplatě dividendy akcionářům za rok 2020
  5. Určení auditora za účelem ověření účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2021 a ověření konsolidované účetní závěrky a konsolidované výroční zprávy za rok 2021
  6. Diskuse
  7. Závěr

 

Valné hromady jsou oprávněni se účastnit akcionáři, kteří k rozhodnému dni, tj. 8. 6. 2021 (v souladu s ust. § 405 odst. 4 zák. o obchodních korporacích), vlastní zaknihované akcie společnosti.  Dále akcionář – fyzická osoba předkládá doklad o totožnosti a akcionář – právnická osoba předkládá platný výpis z obchodního rejstříku nebo jiného seznamu vedeného podle zvláštního zákona ne starší 3 měsíců ke dni konání valné hromady nebo jeho ověřenou kopii a fyzická osoba za něj jednající se prokazuje platným dokladem totožnosti. Pokud za akcionáře jedná zástupce na základě plné moci, pak tato plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena k zastupování na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis na plné moci nemusí být úředně ověřen.

Při hlasování na valné hromadě je s akciemi ve jmenovité hodnotě1 mil. Kč spojeno 1 000 hlasů na každou tuto akcii, s akciemi ve jmenovité hodnotě 500 tis. Kč je spojeno 500 hlasů na každou tuto akcii.

Akcionářům nejsou hrazeny náklady spojené s účastí na valné hromadě.

Akcionáři mají právo do 15 dnů od doručení pozvánky zaslat společnosti vyjádření k programu jednání valné hromady.

 

 

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada společnosti STAVOS Brno, a.s. se sídlem U Svitavy 1077/2, Černovice, 618 00 Brno, IČO: 652 77 911, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. B, vl. 1966 konaná dne 15. června 2021 bude schvalovat tato následující usnesení dle jednotlivých bodů programu:

- projednání zprávy dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky a návrhu představenstva na rozdělení zisku akcionářům za rok 2020 a vzetí zprávy na vědomí

- schválení auditorem ověřené účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2020

- schválení návrhu představenstva na rozdělení zisku akcionářům za rok 2020 (rozhodnutí o výplatě dividendy za rok 2020)

- určení auditora za účelem ověření účetní závěrky a  konsolidované účetní závěrky a výroční zprávy a konsolidované výroční zprávy za hospodářský rok 2021.

Účetní závěrka a výroční zpráva za rok 2020 ověřená auditorem a návrh představenstva na rozdělení zisku akcionářům za rok 2020 jsou dostupné k nahlédnutí po předchozím vyžádání v sídle společnosti od dnešního dne až do dne konání valné hromady.

 

V Brně dne 6. května 2021

 

 

STAVOS Brno, a.s.

Mgr. Aleš Zadražil

předseda představenstva

 


Název projektu:

Výměna strojního vybavení ve společnosti STAVOS Brno, a.s.
Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013438
Popis projektu: cíle a výsledky projektu.
Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost. Cílem projektu je dosažení energetické úspory, větší
efektivita provozování stroje, nižší náročnost jeho údržby a s tím související
ekonomické úspory. Předmětem projektu je náhrada manipulačního stroje
kolového nakladače. Realizací projektu společnost ušetří náklady na provoz
zařízení a tyto prostředky tak budou moci být využity na další rozvoj společnosti a
udržení jeho konkurenceschopnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Logo EU

 

Logo EU